GDPR

Příspěvková organizace Národní divadlo Brno, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820, zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30, zastoupená: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem (dále jen „správce“) Vám v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 níže poskytuje shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany společnosti.

 • Při zpracování osobních údajů správce postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

a dohlíží na to, aby nedošlo k porušení zásad zpracování údajů dle čl. 5 GDPR.

Jakých údajů se týká

Osobní údaje účastníka soutěže (dále jen „účastník“) European Dance Competition Brno (dále jen „soutěž)“, které správce zpracovává, zahrnují základní identifikační a kontaktní údaje vyžadované pro přihlášení, typicky:

 • jméno a příjmení účastníka
 • datum narození
 • adresa
 • škola
 • kontakt na jeho zákonného zástupce či pedagoga (e-mail a telefon) i další údaje, zejména
 • informace spojené s jeho účastí v soutěži

Dále osobní údaje poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • organizace
 • e-mail
 • telefon

Registrace do soutěže je zajišťována prostřednictvím webových stránek www.edcb.cz využitím elektronických formulářů.
Zdrojem zpracovávaných osobních údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (jedná se tedy o údaje jimi poskytnuté), případně osoby, které je do dané soutěže přihlásí, a jejich zákonní zástupci či pedagogové, a dále jsou některé údaje získávány v rámci komunikace s účastníky (e-maily). Zdrojem získávání údajů od zájemců o další informace jsou pak údaje vyplněné prostřednictvím kontaktního formuláře rovněž na webu www.edcb.cz nebo poskytnuté prostřednictvím e- zaslaného na info@edcb.cz.

K jakým účelům Vaše osobní údaje používáme?

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

 • pořádání příslušné soutěže

V této souvislosti budou údaje také používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů administrátora
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb správce souvisejících se soutěžemi
 • k ochraně práv správce a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Dále budou osobní údaje účastníka využívány správcem k plnění právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, zadávání veřejných zakázek a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Údaje získané v rámci zpravodajství z doprovodných akcí soutěží (zejména z vyhlášení výsledků), vč. údajů o výhercích (za něž se považují i osoby, jež se v soutěži umístí na hodnocených místech), budou v přiměřeném rozsahu užívány pro informování o dané soutěži či anketě nebo k propagaci dalších ročníků, a to zejména na webových stránkách administrátora či spolupracujících institucí a ve zpravodajství v médiích.

Osobní údaje dále používáme k zasílání e-mailů s informacemi o soutěži a dalších aktualitách z tanečního oboru. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu: info@edcb.cz.

Dále zpracováváme Osobní údaje poskytnuté při registraci na soutěž. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví.

Proč údaje zpracováváme

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je především jejich

 • souhlas s účastí v soutěži
 • u výherců pak oprávněný zájem správce na dokončení soutěže a oznámení jejích výsledků
 • u ostatních jejich projevený zájem o informace o soutěži

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na výše uvedených kontaktech.

dále

 • oprávněné zájmy správce (dané zejména zájmem na ochraně jeho práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, dalším rozvojem soutěží správce, zveřejňováním údajů v rámci zpravodajství o soutěži či anketě a propagace)
 • plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví pro účtování o předaných výhrách a s tím související plnění povinností podle daňových předpisů atd.)

Na jak dlouho údaje potřebujeme

Přehled o účastnících soutěže: nejvýše 5 let (od termínu konání soutěže)
Informace o výhercích: bez časového omezení (pro účely archivu soutěže a organizování dalších ročníků)
Údaje dalších osob: nejvýše 5 let (od termínu konání soutěže)

Když se u vás něco změní

Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých účastníkem, prosíme o aktualizaci informací pomocí níže uvedených kontaktů, nejlépe e-mailu info@edcb.cz.

Jak zpracování probíhá

Obvykle elektronicky, v příslušném informačním systému, vyloučeno není ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv.
Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné.
Bez poskytnutí určitých údajů nebude účast v soutěži umožněna, v některých případech jsou vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví.

Kdo další se k údajům dostane

Pokud se bude na výběru výherce podílet porota, budou údaje o účastnících zpřístupněny také členům poroty. Zpravodajství ze soutěže může být v obvyklém rozsahu zveřejňováno v médiích a na webových stránkách správce či spolupracujících institucí, bude tedy přístupné bez omezení všem.

Přejít nahoru